Certification


               중소기업 확인서                                 기업부설연구소 인정서                                   벤처기업 확인서                                        여성기업 확인서                                      체외진단의료기기  

                                                                                                                                                                                                                                                                                   제조업 허가증

                  GMP 인정서                                         ISO13485:2016                                    글로벌IP스타기업 인증서                               산학협력협약서                                           유전자검사기관

                                                                                                                                                                                                           (주)이노제닉스-연세대학교                                          신고확인증

Tel(09:00~18:00)


033-258-6375

E-mail


inogenix@inogenix.com

Share


www.inogenix.com

Certification

Tel(09:00~18:00)

E-mail

Share